Kasutustingimused

1. Teenuse kirjeldus

Üheskoos.eu on veebipõhine koostööplatvorm („teenus“), mille kaudu kaasatakse kodanikke ja organisatsioone demokraatlikesse protsessidesse.

Platvorm kuulub Euroopa Liidule, keda esindab Euroopa Parlament, ning see on loodud selleks, et anda inimestele ja organisatsioonidele võimalus osaleda aktiivselt ELi parema tuleviku loomises. Platvorm aitab kodanikel ja organisatsioonidel üheskoos.eu kogukonnas suhelda ning vahetada multimeediasisu, näiteks audioklippide, videote, piltide ja tekstide („sisu“) kaudu teavet ja kogemusi ürituste ja muu tegevuse kohta. Kasutajad saavad teistega jagada ka lugusid ja isiklikke arvamusavaldusi, salvestada ettevõtmisi ja sündmusi, soovitada ja korraldada ülejäänud kogukonnale üritusi ning täiendada Euroopa Parlamendi teadaandeid oma teabe- ja reklaammaterjalidega.

2. Kes võivad teenust kasutada?

Teenust võivad kasutada kõik Euroopa Liidus või sellest väljaspool elavad vähemalt 13-aastased huvilised. Alaealised (alla 18-aastased) tohivad teenust kasutada siiski üksnes oma vanema või seadusliku eestkostja nõusolekul. Kui teenust kasutab laps, vastutavad tema tegevuse ja kasutustingimuste täitmise eest tema vanemad või seaduslikud eestkostjad.

Platvormil mõne organisatsiooni nimel tegutsevad isikud kinnitavad, et neil on seaduslik õigus seda organisatsiooni esindada ja nende organisatsioon on platvormi kasutustingimustega nõus. Organisatsioonid on kohustatud Euroopa Parlamenti organisatsiooni struktuuri puudutavatest muudatustest ja/või selle esindaja organisatsioonist lahkumisest teavitama.

3. Kasutajate kategooriad ja teenuse funktsioonid

Platvormil üheskoos.eu eristatakse erinevaid kasutajate kategooriad, kellel on eri rollid.

3.1. Registreerimata kasutajad

Registreerimata kasutajad on kasutajad, kes ei ole endale platvormil üheskoos.eu kontot loonud. Neil on võimalik vaadata teavet, üritusi ja allalaadimiskeskuse lehekülge, koolitusmaterjale ning platvormil avaldatud arvustusi. Lisaks saavad nad salvestada üritusi oma kalendrisse ja jagada nendega seonduvat infot sotsiaalmeedias. Registreerimata kasutajad saavad laadida alla ja kohandada endale sobivaks parlamendi kampaaniaid puudutavaid visuaalseid materjale. Neil on õigus laadida alla ka teiste kasutajate kampaaniamaterjale.

3.2. Registreeritud kasutajad

Registreeritud kasutajad on kasutajad, kes on loonud endale platvormil üheskoos.eu konto. Neil on kõik samad õigused kui registreerimata kasutajatel. Lisaks on neil võimalik muuta oma kontoga seotud teavet, registreeruda üritustele, osaleda koolitustel ja kasutada platvormi e-postkasti.

3.3. Sisu loovad kasutajad

Sisu loovad kasutajad on registreeritud kasutajad, kellel on õigus luua platvormil üheskoos.eu avaldatavat sisu, näiteks korraldada üritusi või avaldada arvustusi. Neil on kõik samad õigused kui registreeritud kasutajatel. Lisaks on neil ka õigus laadida platvormile teistele kasutamiseks mõeldud kampaaniamaterjale. Parlament peab nende üleslaaditava sisu enne selle platvormil avaldamist siiski heaks kiitma.

3.4. Registreeritud organisatsioonid

Registreeritud organisatsioonid on organisatsioonid, kelle esindaja on loonud platvormil üheskoos.eu organisatsiooni nimel konto. Konto loomine tähendab suhtluse alustamist parlamendiga (parlament edastab registreeritud organisatsioonidele uudiskirju, seminarikutseid, küsitlusi jne). See etapp on vajalik, et saada sisu loovaks organisatsiooniks.

3.5. Sisu loovad organisatsioonid

Sisu loovad organisatsioonid on registreeritud organisatsioonid, mille esindajatel on õigus luua platvormil üheskoos.eu avaldatavat sisu. Sisu loovate organisatsioonide esindajatel on samad õigused kui sisu loovatel kasutajatel. Lisaks võivad nad lisada organisatsiooni profiilile selle nime ja logo kõrvale lühikese tutvustava teksti. Neil on õigus lisada oma profiilile lingid organisatsiooni veebisaidile ja sotsiaalmeedia kontodele ning jagada oma profiili kaudu kampaaniateavet. Parlament peab nende üleslaaditava sisu enne selle platvormil üheskoos.eu avaldamist siiski heaks kiitma.

Platvormil on sisu loovatele organisatsioonidele loodud ka eraldi foorum.

4. Kohaldatavad eeskirjad

Kõik teenuse kasutajad peavad täitma platvormi kasutustingimusi. Ühtlasi tuleb täita järgmiste dokumentide sätteid.

 1.   õigusteave , kui nendes kasututingimustes ei ole sätestatud teisiti.

 2.   isikuandmete kaitse, milles kirjeldatakse andmesubjektide õigusi ja andmete töötlemist platvormil üheskoos.eu.

 3.   tegevuspõhimõtetega, kus on kirjas platvormi üheskoos.eu kasutamise põhimõtted.

Sisu loovatele kasutajatele ja organisatsioonidele kehtivad eritingimused (vt punkti 7).

Kui teenuse funktsioonid muutuvad või see on juriidilistel või turvakaalutlustel vajalik, võib parlament osutatud tingimusi ja põhimõtteid muuta. Kui tingimusi või põhimõtteid muudetakse, annab parlament sellest kasutajatele teada.

5. Konto ajutine või alaline blokeerimine

Parlament jätab endale õiguse võtta teenusele juurdepääs kõikidelt kasutustingimusi või eespool loetletud dokumentide põhimõtteid rikkunud kasutajatelt. 

Kui parlament peab seda põhjendatuks, võib ta kasutustingimuste rikkumise (eriti korduva rikkumise) korral blokeerida ajutiselt või alaliselt platvormi üheskoos.eu registreeritud kasutajate, sisu loovate kasutajate, registreeritud organisatsioonide ja sisu loovate organisatsioonide kontod, ilma et see tekitaks parlamendile nimetatud kasutajate ees mingisuguseid kohustusi.

Parlament teavitab registreeritud kasutajaid, sisu loovaid kasutajaid, registreeritud organisatsioone ja sisu loovaid organisatsioone eelnevalt ametlikult oma kavatsusest neile kuuluvad üheskoos.eu kontod ajutiselt või alaliselt blokeerida, nimetades selle põhjused ning paludes neil esitada 15 kalendripäeva jooksul alates teate saamisest oma kommentaarid või võtta parandusmeetmeid.

Kui parlament otsustab pärast registreeritud kasutajate, sisu loovate kasutajate, registreeritud organisatsioonide või sisu loovate organisatsioonide esitatud kommentaaride või võetud parandusmeetmete läbivaatamist konto ajutise või alalise blokeerimise peatada, teavitab ta sellest ametlikult registreeritud kasutajaid, sisu loovaid kasutajaid, registreeritud organisatsioone või sisu loovaid organisatsioone.

Kui kommentaare ei esitata või kui hoolimata registreeritud kasutajate, sisu loovate kasutajate, registreeritud organisatsioonide või sisu loovate organisatsioonide esitatud kommentaaridest või võetud parandusmeetmetest otsustab parlament konto ajutise või alalise blokeerimise menetlust jätkata, teavitab ta sellest ametlikult registreeritud kasutajaid, sisu loovaid kasutajaid, registreeritud organisatsioone või sisu loovaid organisatsioone 15 kalendripäeva jooksul alates nende vastuse saamisest, nimetades konto ajutise või alalise blokeerimise põhjused, selle jõustumise kuupäeva ja ajutise blokeerimise korral selle kestuse.

Registreeritud kasutajad, sisu loovad kasutajad, registreeritud organisatsioonid ja sisu loovad organisatsioonid võivad otsustada igal ajal oma kasutajakonto sulgeda ja teenuse kasutamisest loobuda. Teenuse kasutamisest loobumine ei vabasta kasutajaid teenuse kasutamise ajal ja kasutustingimuste rikkumisest tekkinud vastutusest. 

6. Üldised kasutustingimused

6.1. Teenuse kasutamine

Kasutajatel on õigus kasutada teenust ja sellega seotud tarkvara kogu maailmas, kuid selle õiguse võib neilt tagasi võtta, neil ei ole selleks ainuõigust ja see õigus ei ole ka ülekantav ega all-litsentsitav. Kasutajad tohivad teenust kasutada üksnes kooskõlas siinkirjeldatud kasutustingimustega.

Platvormil üheskoos.eu avaldatud sisu võib kasutada üksnes kooskõlas siinkirjeldatud kasutustingimustega (vt punkti 6.6).

6.2. Euroopa Parlamendi logo kasutamine

Kasutajad võivad reklaamida platvormiga üheskoos.eu seotud tegevust Euroopa Parlamendi logo abil, kuid seejuures tuleb täita kõiki Euroopa Parlamendi logo kasutamisele seatud tingimusi.

6.3. Kasutuspiirangud

Kasutustingimused ei anna ühelegi teenuse kasutajale õigust:

 • nimetada end teenuse või platvormil avaldatud sisu intellektuaalomandi õiguste omajaks;

 • reprodutseerida, levitada, müüa, litsentsida või muuta teenuse mis tahes osa või sisu, välja arvatud juhul, kui see on kasutustingimuste või kohaldatava õigusega kooskõlas;

 • cihiilida mööda teenuse turvaelementidest ja neid välja lülitada, kasutada pettust või muul moel häirida platvormi toimimist; rcumvent or disable security features of the Service, fraudulently engage in or otherwise disrupt the functioning of the Service;    

 • kasutada teenust automatiseeritult, näiteks robotite abil; 

 • koguda või kasutada teiste teenusekasutajate andmeid ilma nende loata;

 • kasutada teenust spämmimiseks;

 • kasutada teenust ärilise või poliitilise sisu levitamiseks; 

 • kasutada teenust mis tahes kaupade või teenuste müümiseks.

6.4. Intellektuaalomandi õigustega seotud rikkumised

Euroopa Parlament austab kõikide kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi ning ootab sama kõigilt platvormi üheskoos.eu kasutajatelt. Parlament jätab endale õiguse eemaldada saidilt üheskoos.eu kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi rikkuv sisu ning blokeerida ajutiselt või alaliselt nende kasutajate kontod, kes korduvalt rikuvad autoriõigusi ja muid intellektuaalomandi õigusi või kasutavad loata neile mittekuuluvaid kaubamärke.

Õiguste omaja, kes usub, et veebisaidil üheskoos.eu kättesaadavaks tehtud sisu rikub tema autoriõigusi või kaubamärgiõigusi, peaks võtma ühendust teenuse haldajatega aadressil copyright@together.eu.

6.5. Vastutuse välistamine

Euroopa Parlament ei vastuta otsese ega kaudse kahju eest, mis võib teenuse kasutamisest tuleneda. Parlament püüab teha kõik endast oleneva, et vähendada tehnilistest vigadest tingitud häireid. Kõik platvormil üheskoos.eu esitatud andmed ja kogu teave ei pruugi alati olla loodud või struktureeritud vigadeta failides või vormingus. Sellisel juhul ei saa parlament tagada, et need probleemid ei põhjusta teenuse katkemist või muid häireid. Parlament ei vastuta ka andmete vigase edastamise eest erinevate internetivõrkude või kasutaja veebilehitseja ühildumatuse tõttu.

Euroopa Parlament ei saa tagada, et platvormil üheskoos.eu sisalduv välisallikatest saadud ja kasutajate esitatud sisu on usaldusväärne ja ajakohane. Platvormil üheskoos.eu olev teave võib sisaldada linke välistele veebisaitidele või rakendustele, mille üle Euroopa Parlamendil puudub kontroll ja mille eest ta ei saa vastutada.

Kui üheskoos.eu kasutaja otsustab kasutada linki välisele veebisaidile, mis ei ole europa.eu domeenis, lahkub ta parlamendi ametlikust domeenist ning tema suhtes kohaldatakse küpsiste, eraelu puutumatuse ja õiguspõhimõtete osas välise veebisaidi poliitikat.

Parlamendil ei ole kontrolli selle üle, kas platvormiga üheskoos.eu ühendatud välised veebisaidid täidavad kohaldatavaid andmekaitse- ja juurdepääsetavusnõudeid. Selle eest vastutab konkreetselt väline veebisait.

Käesoleva klausli eesmärk ei ole piirata Euroopa Parlamendi vastutust, mis tuleneb Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 340.

6.6. Sisu kasutamine

Selguse huvides täpsustame, et sisu tähendab teksti, andmeid (mis ei ole isikuandmed) ja multimeediaelemente, nagu tekst, joonistused, graafika, ikoonid, pildid, fotod ning audio- ja videoklipid, mille Euroopa Parlament või sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid on teinud platvormil üheskoos.eu kättesaadavaks.

6.6.1.   Parlamendi esitatud sisu

Parlamendi esitatud sisu õigused kuuluvad eranditult Euroopa Liidule. Kasutajad kohustuvad austama ELi intellektuaalomandi õigusi, ilma et see piiraks kohaldatavate õigusaktidega ette nähtud õigusi ja erandeid.

Üldiselt on Euroopa Liidule kuuluvate tekstide ja multimeediaelementide (märkega „© Euroopa Liit, [aasta (d)] – Allikas: Euroopa Parlament“ või „© Euroopa Liit, [aasta (d)] – EP) või kolmandatele isikutele kuuluvate, kuid ELi kasutusse antud tekstide ja multimeediaelementide (märkega „© Välisallikas, [aasta(d)]“), taaskasutamine (reprodutseerimine või kasutamine) lubatud isiklikuks otstarbeks või edasiseks mitteäriliseks või äriliseks levitamiseks, tingimusel et sisuelement reprodutseeritakse tervikuna ja viidatakse selle allikale. Teatavate andmete taaskasutamise suhtes võidakse mõnikord siiski kohaldada teistsuguseid tingimusi. Sellisel juhul on andmetele lisatud neid tingimusi täpsustav märge.

Platvormilt pärit andmete või multimeediaelementide osalisel reprodutseerimisel tuleb esitada ka URL-link või veebileht, kus need andmed või multimeediaelemendid algselt tervikuna esinesid.

Kasutaja ei tohi kustutada ega muuta autori või allika märget ega jätta tähelepanuta dokumentide ja multimeediaelementide kaitseks võetud tehnilisi meetmeid, nagu trüki- ja allalaadimise piirangud ning nähtav või varjatud märgistamine. Nõuete rikkumine võib kaasa tuua tsiviil- või kriminaalmenetluse.

Tekstide või dokumentide tõlked muudesse keeltesse kui platvormil üheskoos.eu esitatud ametlikud keeleversioonid on lubatud tingimusel, et tõlkel paigutatakse hästi nähtavale kohale viide allikale ja vastutuse välistamise klausel (mõlemad tõlgitud asjaomasesse keelde):

„Tõlgitud [täpsustada keel] originaalversioonist, mille Euroopa Liit on avaldanud platvormil üheskoos.eu [täpsustada URL]: © Euroopa Liit, [aasta(d)] – Allikas: Euroopa Parlament“; või „© Euroopa Liit, [aasta(d)] EP. Täieliku vastutuse tõlke eest [täpsustada sihtkeel] võtab [tõlke intellektuaalomandiõiguse omaniku nimi]“.

6.6.2.   Sisu loovate kasutajate ja organisatsioonide pakutav sisu

Kasutajad võivad kasutada platvormile üheskoos.eu sisu loovate kasutajate ja organisatsioonide esitatud sisu üksnes käesolevates tingimustes kirjeldatud eesmärgil ja viisil. Selline taaskasutamine on lubatud üksnes teabevahetuseks ja kaasamiseks platvormi üheskoos.eu eesmärkide kontekstis, tingimusel et on viidatud sisu allikale (st üheskoos.eu) ja sisu omaniku (või omanike) autoriõigustele.

Kasutajad ei tohi sisu loovate kasutajate või organisatsioonide poolt üheskoos.eu jaoks loodud sisu taaskasutada ärilistel eesmärkidel ega muul eesmärgil, mis ei ole käesolevates tingimustes konkreetselt lubatud (vt ka punkt 7.6).

7. Sisu loovatele kasutajatele ja organisatsioonidele kehtivad eritingimused

7.1. Sisu esitamine sisu loovate kasutajate poolt

Sisu loovad kasutajad võivad esitada platvormile üheskoos.eu sisu ainult siis, kui nad on liitunud üheskoos.eu platvormiga ja loonud kasutajakonto, avaldades oma eesnime, perekonnanime ja e-posti aadressi kooskõlas käesolevate tingimuste ja  isikuandmete kaitse põhimõtetega. 

7.2. Sisu esitamine sisu loovate organisatsioonide poolt

Sisu loovad organisatsioonid võivad esitada sisu ainult siis, kui nende esindajad on liitunud platvormiga üheskoos.eu ja loonud kasutajakonto, avaldades oma eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, organisatsiooni nime ja oma ametikoha kooskõlas käesolevate tingimuste ja isikuandmete kaitse põhimõtetega.

Sisu loovate organisatsioonide avalik profiil ja kajastatud kampaaniad peavad olema ühes ELi ametlikus keeles.

7.3. Sisu omandiõigus

Sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid vastutavad kogu oma esitatud sisu eest ja neile jäävad kõik selle intellektuaalomandi õigused.

7.4. Sisu läbivaatamine ja tegevuspõhimõtted

Sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid peavad järgima tegevuspõhimõtteid ega tohi levitada teenuse kaudu sisu, mis on käesolevate tingimuste ja/või tegevuspõhimõtetega vastuolus.

Parlament vaatab sisu loovate kasutajate ja organisatsioonide poolt platvormile üheskoos.eu esitatud sisu läbi. Parlament jätab endale õiguse kustutada sisu, mis ei ole käesolevate tingimuste või  tegevuspõhimõtetega kooskõlas, või keelduda selle avaldamisest, ilma et tal tekiks sellega seoses vastutus sisu looja ees.

Sisu läbivaatamine parlamendi poolt ei piira sisu loovate kasutajate ja organisatsioonide vastutust. Nad jäävad täielikult vastutavaks oma loodud sisu eest ning mis tahes kahju või kohustuste eest, mis tulenevad teenuse ebaseaduslikust kasutamisest, sealhulgas kolmandate isikute intellektuaalomandi õiguste rikkumise eest.

7.5. Litsents ELile

Sisu esitamisega platvormil üheskoos.eu või selle kaudu annavad sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid ELile, keda esindab Euroopa Parlament, selle sisu kasutamiseks ülemaailmse, edasiantava, kasutustasuta, mittekaubandusliku, all-litsentside andmise õigusega lihtlitsentsi, sealhulgas õiguse reprodutseerida, levitada, muuta, tõlkida, luua sellest tuletatud sisu, näidata ja edastada seda üldsusele mis tahes meediakanalis, selleks et hallata, edendada või täiendada platvormi üheskoos.eu või propageerida parlamendi tegevust, tingimusel et Euroopa Parlament viitab seejuures sisu allikale ja omanikule.

Sisu võib levitada parlamendi veebisaitidel, sotsiaalmeedias, teabe- ja kaasamisüritustel ning kõigis muudes suhtluskanalites.

Litsents antakse autoriõiguste ja vajaduse korral nendega kaasnevate õiguste kogu kehtivusajaks. Kui sisu eemaldatakse, lõpeb litsentsi kehtivus tulevaseks kasutuseks, kuid mitte tagasiulatuvalt enne eemaldamist toimunud kasutuseks.

7.6. Litsents kasutajatele

Sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid annavad ka platvormi üheskoos.eu kasutajatele ülemaailmse, mitte-edasiantava, kasutustasuta, mittekaubandusliku, all-litsentside andmise õiguseta lihtlitsentsi nende loodud sisule juurdepääsuks ja selle kasutamiseks teenuse kaudu, sealhulgas õiguse reprodutseerida, muuta, tõlkida, luua sellest tuletatud sisu, levitada, näidata ja edastada seda sisu üldsusele mis tahes meediakanalis, nii nagu teenuse funktsioonid võimaldavad, ning üksnes teabevahetuseks ja kaasamiseks platvormi üheskoos.eu eesmärkide raames, tingimusel et kasutaja viitab seejuures sisu allikale (st üheskoos.eu) ja sisu omaniku (või omanike) autoriõigustele.

Litsents antakse autoriõiguste ja vajaduse korral nendega kaasnevate õiguste kogu kehtivusajaks. Kui sisu eemaldatakse, lõpeb litsentsi kehtivus tulevaseks kasutuseks, kuid mitte tagasiulatuvalt enne eemaldamist toimunud kasutuseks.

7.7. Garantiid

Sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid tagavad, et:

 • nad on üleslaaditud sisu autorid ja/või õiguste omajad ja/või on saanud kolmandatelt isikutelt, kellel on selle sisu üle õigused, kõik vajalikud load ja nõusoleku;

 • neil on õigus anda Euroopa Parlamendile ja teistele kasutajatele luba sisu kasutamiseks käesolevate tingimuste kohaselt; 

 • ühelgi kolmandal isikul ei ole üleslaaditud sisule õigusi, mis võiks mingil viisil piirata parlamendi või teiste kasutajate õigusi, mis tulenevad käesolevatest tingimustest;

 • esitatud sisu ei riku ühtegi seadust ega kolmandate isikute õigusi, nagu autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused, kaubamärgid, patendid, kujutatud isikute kujutisega seotud õigused ja eraelu puutumatusega seotud õigused.

7.8. Vastutus

Sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid vastutavad täielikult oma loodud sisu eest ning neilt nõutakse sõnaselgelt, et nad ei teeks laimavaid avaldusi ega rikuks autoriõigust, kaubamärki, andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevaid õigusakte või muid juriidilisi õigusi ega lubaks neid rikkuda.

Sellistel juhtudel ei võta parlament mingit vastutust ning kogu tekkinud kahju või kohustuste eest vastutab sisu loov kasutaja või organisatsioon.

Euroopa Parlamendile või kolmandatele isikutele teenuse kasutamise käigus põhjustatud kahju eest vastutavad sisu loovad kasutajad ja organisatsioonid.

Sisu loojad nõustuvad hüvitama Euroopa Parlamendile kahju ning teda kaitsma ja vastutusest vabastama mis tahes nõuete, kohtuasjade või menetluste korral, mis tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest, sealhulgas kolmandate isikute autoriõiguste ja muude intellektuaalomandi õiguste rikkumisest.

7.9. Sisuga seotud isikuandmed

Kui sisu tehakse platvormil kõigile kasutajatele kättesaadavaks, säilitatakse isikuandmeid seni, kuni vastutav töötleja peab sisu avaldamist platvormil üheskoos.eu asjakohaseks. Sisu looja võib ka taotleda oma loodud sisu kustutamist.

Platvormil ega ühelgi muul veebisaidil ei kuvata konkreetseid isikuandmeid, välja arvatud:

 • sisu looja eesnimi (või täisnimi, kui sisu looja soovib märkida ära oma autoriõiguse);

 • sisu looja foto; 

 • foto, millel võib olla tuvastatav isik;

 • muu kontekstipõhine teave, mida sisu looja võib konkreetses sisus avaldada.

Üheskoos.eu kontoga seotud isikuandmete kohta leiab teavet isikuandmete kaitse veebilehelt.